Słudzy diabła 2. Wspólnota

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Dża­kar­ty, by w odcię­tym od świa­ta wie­żow­cu sta­wić czoła

Czytaj dalej

Franczyza Halloween cz. 4

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas powra­ca­ją do Had­don­field, by spraw­dzić, co sły­chać u rodzi­ny Myer­sów. Jak

Czytaj dalej

Piła X

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Szy­mas i Jig­saw bio­rą udział w eks­pe­ry­men­tal­nej tera­pii w Mek­sy­ku. Łyka­my medycz­ny koktajl,

Czytaj dalej

Zakonnica 2

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Isc i Szy­mas wybie­ra­ją się w podróż przez Euro­pę roku pań­skie­go 1956, by skontrolować

Czytaj dalej

Mów do mnie

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Aga, Paweł i Szy­mon przy­bi­ja­ją piąt­kę z zabal­sa­mo­wa­ną rącz­ką, deba­tu­ją nad wpły­wem opę­tań i

Czytaj dalej