Cinema Panopticum

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia mło­dy Szy­mek wybie­ra się do luna­par­ku, ale nie stać go na zbyt wie­le atrak­cji. Mając do dys­po­zy­cji led­wie kil­ka monet, tra­fia do „Cine­ma Panop­ti­cum”, gdzie za nie­wiel­ką opła­tą uzy­sku­je wgląd w wyobraź­nię Tho­ma­sa Otta. Jak od stro­ny mate­rial­nej pre­zen­tu­je się wzno­wio­ny przez Kul­tu­rę Gnie­wu komiks szwaj­car­skie­go twór­cy? Co wyróż­nia każ­dą z pię­ciu zebra­nych tu opo­wie­ści? Skąd pomysł na tytuł zbio­ru? Ile tu weir­du, ile cam­pu, ile gro­zy, ile gro­te­ski? Jak „Cine­ma Panop­ti­cum” wypa­da w porów­na­niu z oma­wia­nym tu prze­ze mnie „Lasem”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.