Słudzy diabła 2. Wspólnota

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Dża­kar­ty, by w odcię­tym od świa­ta wie­żow­cu sta­wić czoła

Czytaj dalej

Michael Scott po roku w Polsce! The Office PL – sezony 1 i 2

Pola­cy nie gęsi, swo­je THE OFFICE mają! Zapra­sza­my Was na wypra­wę do Sie­dlec, gdzie w sie­dzi­bie KROPLICZANKI ście­ra­ją się różne

Czytaj dalej

Franczyza Halloween cz. 4

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas powra­ca­ją do Had­don­field, by spraw­dzić, co sły­chać u rodzi­ny Myer­sów. Jak

Czytaj dalej

Piła X

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Szy­mas i Jig­saw bio­rą udział w eks­pe­ry­men­tal­nej tera­pii w Mek­sy­ku. Łyka­my medycz­ny koktajl,

Czytaj dalej

Belfer. Sezon 3

Bel­fer, Paweł Zawadz­ki, wycho­dzi z wię­zie­nia i powra­ca do rodzin­ne­go Mało­mo­rza. Jego ojciec, Bog­dan, zała­twia mu pra­cę w lokal­nym liceum

Czytaj dalej