Wydział 7 – Import-Export/Sztorm

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia ojciec Jer­ry­sław i mło­dy Szy­mek wyru­sza­ją w podróż stat­kiem wraz z domi­ni­ka­ni­nem Jaku­bem Lan­gem, by zmie­rzyć się z nie­umar­ły­mi! A potem tru­ją się na sto­łów­ce, wącha­ją grzyb­ki, oglą­da­ją pro­gno­zę pogo­dy i bie­gną ze skrza­ta­mi do spo­wied­ni­ka! Jak dru­gi i trze­ci zeszyt spe­cjal­ny „Wydzia­łu 7” mają się do serii głów­nej? W jakich oko­licz­no­ściach powsta­wał „Import-Eks­port”? Któ­re z zawar­tych w nim szor­tów mogą być kano­nicz­ne? Ile w nich hor­ro­ru, a ile… humo­ru? Jak oce­nia­my dobór rysow­ni­ków do poszcze­gól­nych histo­rii oraz ilość/jakość dodat­ków? Czy­ją „gene­zą” jest trze­ci spe­cjał, tj. „Sztorm”? Jak oce­nia­my „potwo­ra tygo­dnia”? Co sądzi­my o rysun­kach Łuka­sza Godlew­skie­go? Czy pla­nu­je­my omó­wić tak­że trze­ci sezon „Wydzia­łu 7”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.