MEN

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza na angiel­ską pro­win­cję, by wraz z boha­ter­ką fil­mu Ale­xa Gar­lan­da śnić kosz­mar, w któ­rym zisz­cza­ją się jej lęki. Dla­cze­go nie obej­rza­łem „MEN” (2022) w kinie? Jak bar­dzo zachwy­cam się opra­wą audio-wizu­al­ną tej pro­duk­cji? Czy Gar­land znie­chę­ci mnie do upra­wia­nia urbe­xu? Jak sku­tecz­nie stra­szy i obrzy­dza nas to, co widzi­my na ekra­nie? Kim są tytu­ło­wi MĘŻCZYŹNI? Jaką rolę odgry­wa­ją tutaj She­ela na Gig, Zie­lo­ny czło­wiek czy Leda z łabę­dziem? Czy film suge­ru­je, że wszy­scy face­ci są źli? Jak zro­zu­mia­łem jego dość gro­te­sko­wy finał? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

15:34 STREFA SPOILEROWA

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.