Przecast 41 – Święto kina gatunkowego, czyli Splat!FilmFest 2020

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej

Maraton grozy II cz. 1: HELLios i Październikowe domy

W pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bad Wolf i Szy­mas opo­wie­dzą Wam o Noc­nym Mara­to­nie Fil­mo­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Hal­lo­we­en przez

Czytaj dalej

Tajemnica Wiedźmy z Blair Cz. 1

W dwu­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Man­do doko­nu­je zama­chu sta­nu, Jer­ry przyj­mu­je dwa sier­po­we, Sku­ra wycho­dzi z leśne­go gro­bu, a Szymas

Czytaj dalej