Elvis

Baz Luhr­mann powra­ca i robi wszyst­ko, aby po raz kolej­ny wpra­wić widzów w zachwyt. Austra­lij­ski reży­ser przy­zwy­cza­ił swo­ich fanów nie tyl­ko do zaba­wy mate­rią fil­mo­wą. Tutaj waż­ny jest roz­mach, prze­pych i ogrom bły­sko­tek! „Elvis”, fil­mo­wa opo­wieść o życiu Elvi­sa Pre­sleya. Sce­na­riusz przed­sta­wia ponad dwa­dzie­ścia lat z życia kró­la rock«n«rolla, widzia­nych z per­spek­ty­wy puł­kow­ni­ka Toma Par­ke­ra – mena­dże­ra arty­sty. Bogu­sia i Sev wybra­li się na seans i zasie­dli przy mikro­fo­nach, aby przy­bli­żyć Wam tę wyjąt­ko­wą pro­duk­cję. Czy Austin Butler powi­nien dostać Oska­ra? Czy Tom Hanks powi­nien grać zło­li? Co jest waż­niej­sze – treść czy for­ma? Kto chciał krzy­czeć w kinie, a kto się nudził? Typo­wy bio­pic czy kino autor­skie? Posłu­chaj­cie 😉 Śpie­waj­cie! Tańcz­cie! Niech żyje Król!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.