O nas

Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy nie jest kolej­nym kata­lo­giem podcastów. 

Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy to pro­jekt zało­żo­ny z dwóch powo­dów. Po pierw­sze jest to plat­for­ma, któ­ra zbie­ra w jed­nym miej­scu wszyst­kie audy­cje nagra­ne, w dia­lo­gach lub solo, przez kil­ku pod­ca­ste­rów zrze­szo­nych wokół ich pry­wat­nych pro­jek­tów. Nie jeste­śmy zamknię­tą gru­pą, ale nagry­wa­my ze sobą od lat i zanim ofi­cjal­nie wystar­to­wa­li­śmy pod szyl­dem Kon­glo­me­ra­tu, nagra­li­śmy łącz­nie oko­ło 700 audy­cji, z cze­go ogrom­ną licz­bę wspól­nie, w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Nasze nagra­nia publi­ko­wa­li­śmy m.in. w takich miej­scach jak: Radio SK, Nekro­po­li­tan, Jerry’s Tales, Car­pe Noc­tem, Kom­bi­nat, Enkla­wa, Radio na Fali, Masa kul­tu­ry, Alche­mia gier czy Dzien­nik pokła­do­wy. Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy ma za zada­nie zebrać wszyst­kie nasze audy­cje, czę­sto wcho­dzą­ce w skład dłuż­szych cykli i roz­rzu­co­ne w róż­nych zakąt­kach inter­ne­tu, w jed­nym miej­scu. Odnaj­dzie­cie więc tutaj zarów­no archi­wum naszych dotych­cza­so­wych doko­nań, jak i prze­dru­ki wszyst­kie­go, co nagra­my w przyszłości.

Dru­gim powo­dem powsta­nia tego ser­wi­su była chęć stwo­rze­nia następ­cy Kom­bi­na­tu – plat­for­my dzia­ła­ją­cej w latach 2011–2015 i publi­ku­ją­cej krót­kie audy­cje ogól­no­pop­kul­tu­ro­we w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Felie­to­ny, Fil­my i seria­le, Gry, Impre­zy, Książ­ki, Komik­sy i Muzy­ka. Każ­dy z pro­wa­dzo­nych przez nas autor­skich pro­jek­tów nakła­da na nas pew­ne odgór­ne ogra­ni­cze­nia tema­tycz­ne (np. Ste­phen King, hor­ror czy lite­ra­tu­ra) lub też doty­czą­ce cza­su publi­ka­cji. Potrze­bo­wa­li­śmy więc miej­sca, w któ­rym może­my poru­szyć dowol­ny temat o dowol­nej porze. Potrze­bo­wa­li­śmy następ­cy Kom­bi­na­tu. I stwo­rzy­li­śmy go. Jego rolę ode­gra zakład­ka „Kon­glo­me­rat”, gdzie pod nowym szyl­dem będzie­my kon­ty­nu­owa­li kom­bi­na­to­wą tra­dy­cję i opo­wia­da­li o wszyst­kim, co nas inte­re­su­je, gdy tyl­ko naj­dzie nas ocho­ta na gada­nie do mikrofonu.

Kon­glo­me­rat tworzą:

  • Szy­mon „Szy­mas” Cieśliński
  • Michał „Jer­ry” Rakowicz
  • Hubert „Man­do” Spandowski
  • Łukasz „Żar­łok” Skura
  • Michał „Misia­el” Ochnik
  • Bogu­sia Szewczyk

… oraz ich licz­ni rozmówcy.

Kon­takt: redakcja@konglomeratpodcastowy.pl