Jak słuchać?

Czę­sto pyta­cie nas o nastę­pu­ją­ce kwe­stie: Jak naj­le­piej słu­chać Kon­glo­me­ra­tu? Czy jeste­śmy obec­ni w kata­lo­gu Itu­nes? Jak zna­leźć nas w popu­lar­nych apli­ka­cjach pod­ca­sto­wych? Gdzie zna­leźć feed kon­kret­ne­go pro­jek­tu? Wycho­dząc naprze­ciw Waszym ocze­ki­wa­niom, chcie­li­by­śmy zapre­zen­to­wać w jed­nym miej­scu wszyst­kie warian­ty tego, jak może­cie nas słu­chać i subskrybować.

Opcja pro­jek­to­wa:

Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy RSS / Itu­nes /Andro­id / Spo­ti­fy

Radio Ste­phen King RSS / Itu­nes / Andro­id / Spo­ti­fy

Nekro­po­li­tan RSS / Itu­nes / Andro­id / Spo­ti­fy

Audy­cja Zku­ry (Patro­ni­te) RSS / Itu­nes / Andro­id

Opo­wie­ści oso­bli­we RSS / Itu­nes / Andro­id

Kar­pio­wy pod­cast RSS / Itu­nes / Andro­id

Prze­kła­da­ny pod­cast RSS / Itu­nes /Andro­id

Jer­ry­’s Tales (archi­wum) RSS / Itu­nes

Opcja funk­cjo­nal­na:

Dro­ga Słu­chacz­ko, dro­gi Słu­cha­czu, jeże­li inte­re­su­ją Cię tyl­ko kon­kret­ne tema­ty (bez wzglę­du na pro­jekt, w któ­rym są poru­sza­ne), mamy rów­nież opcję dla Ciebie 🙂

Gwiezd­ne woj­ny RSS / Itu­nes / Andro­id / Spo­ti­fy

Fil­my i seria­le RSS / Andro­id

Książ­ki RSS / Andro­id

Komik­sy RSS / Andro­id

Gry RSS / Andro­id

Muzy­ka RSS / Andro­id

Youtu­be: I wszyst­ko jasne

A Ty jaki Kon­glo­me­rat wybierasz? 🙂