Batman Imposter

„Bat­man” świę­ci trium­fy w kinach, a na pół­kach skle­pów komik­so­wych poja­wił się nie­daw­no naj­now­szy tytuł spod szyl­du DC Black Label, czy­li „Bat­man Impo­ster”. Debiu­tu­ją­cy Mat­t­son Tom­lin, połą­czył siły z uzna­nym ilu­stra­to­rem Andreą Sor­ren­ti­no oraz kolo­ryst­ką Jor­die Bel­la­ire aby dać nam opo­wieść mrocz­ną, bru­tal­ną i trzy­ma­ją­cą się moc­no na zie­mi. Zarys fabu­ły jest pro­sty, ale intry­gu­ją­cy. Bat­man dzia­ła w Gotham rela­tyw­nie krót­ko, Bru­ce Way­ne cały czas ma ze sobą mnó­stwo kło­po­tów i nie­prze­pra­co­wa­nych traum, a tym­cza­sem w mie­ście poja­wia się tytu­ło­wy Impo­ster, czy­li ktoś kto w kostiu­mie Bat­ma­na zabi­ja ban­dy­tów. Na ile Tom­lin pora­dził sobie z kry­mi­nal­ną intry­gą? W czym „Bat­man Impo­ster” jest podob­ny, a co odróż­nia go od naj­now­szej, kino­wej adap­ta­cji? Jak sce­na­rzy­sta pora­dził sobie z wąt­kiem oso­bi­stym Way­ne­’a? Dla­cze­go może to być dobry album dla wszyst­kich, któ­rym spodo­bał się „Bat­ma­na” Reeve­sa? Jak wypa­da war­stwa gra­ficz­na? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Komiks może­cie zaku­pić na stro­nie Egmon­tu.

A tutaj może­cie zoba­czyć tra­iler komiksu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.