Abyzou

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odwie­dza pro­wa­dzo­ny przez orto­dok­syj­ne­go Żyda dom pogrze­bo­wy, po któ­rym gra­su­je pewien demon. Dla­cze­go w ogó­le się­gną­łem po „Aby­zou” (2022)? Jak pre­zen­tu­je się miej­sce akcji, czy­li wspo­mnia­ny dom pogrze­bo­wy? Na ile istot­ne dla fabu­ły są obec­ne tu ele­men­ty kul­tu­ry żydow­skiej? W jaki spo­sób twór­cy fil­mu pró­bu­ją nas prze­stra­szyć? Dla­cze­go seans osta­tecz­nie oka­zał się zawo­dem? Kim jest Rysiek ze Zgie­rza? Co sądzę o sce­nach „snu w śnie”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

21:07 Stre­fa spoilerowa

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.