Obiecująca. Młoda. Kobieta.

W trzy­sta trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do cukier­ko­we­go USA, by przy akom­pa­nia­men­cie popo­wych hitów posłu­chać pewnej

Czytaj dalej

Super Mario Bros.

Cho­ciaż pró­by zaim­ple­men­to­wa­nia gier wideo w fabu­ły fil­mów oraz ani­mo­wa­ne ekra­ni­za­cje gier mia­ły miej­sce już w latach 80tych, to na

Czytaj dalej

Śmierć nadejdzie dziś 2

W trzy­sta dwu­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas zapra­sza­ją Was do alter­na­tyw­ne­go uni­wer­sum, gdzie w pętli cza­so­wej oma­wiać będziemy

Czytaj dalej

A Creepshow Holiday Special: Shapeshifters Anonymous

Przy oka­zji hal­lo­we­eno­we­go odcin­ka spe­cjal­ne­go „Cre­ep­show”, nasza eki­pa dywa­go­wa­ła jaka będzie przy­szłość seria­lu i czy jesz­cze tego rodza­ju epi­zo­dy się

Czytaj dalej

Złe filmy – Exorcism at 60.000 feet

Fil­my cza­sem rodzą się złe… a mimo to chce­my je oglą­dać. Spra­wia nam to swo­istą przy­jem­ność, po któ­rej czę­sto mamy

Czytaj dalej

Ja cię kocham, a ty z nim

Wycho­wu­ją­cy samot­nie trzy cór­ki Dan zako­chu­je się bez­na­dziej­nie w led­wo co pozna­nej Marie. W kobie­cie, któ­ra – jak oka­zu­je się

Czytaj dalej