Mistrzowie komiksu: Will Eisner – double feature

Dziś Sku­ra bie­rze się za swo­je zale­gło­ści i zasia­da do dwóch albu­mów ame­ry­kań­skie­go kla­sy­ka komik­su, czy­li Wil­la Eisne­ra: Ile tutaj

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 108

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wia­my seria­le, które

Czytaj dalej

Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza do opa­no­wa­ne­go przez zom­bia­ki Tokio, by odpo­cząć tro­chę od pra­cy i przyjrzeć

Czytaj dalej

Biedne istoty

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Agniesz­ka, Paweł i Szy­mon opusz­cza­ją wil­lę sza­lo­ne­go naukow­ca i wyru­sza­ją w podróż na Stary

Czytaj dalej

Miało Cię nie być

Cza­sa­mi trud­no roz­ma­wiać z bli­ski­mi. Szcze­gól­nie, gdy jest się nasto­lat­ką i ma się na gło­wie poważ­ny pro­blem. Z gatun­ku tych,

Czytaj dalej

Michael Scott po roku w Polsce! The Office PL – sezony 1 i 2

Pola­cy nie gęsi, swo­je THE OFFICE mają! Zapra­sza­my Was na wypra­wę do Sie­dlec, gdzie w sie­dzi­bie KROPLICZANKI ście­ra­ją się różne

Czytaj dalej

Z sąsiadką o… Oppenheimerze i troszkę o Barbie

Miło poga­wę­dzić z sąsiad­ką, na dział­ce. Do takiej sen­nej atmos­fe­ry Was zapra­sza­my! Choć temat cięż­ki to roz­mo­wa była na luzie,

Czytaj dalej