Kapitularz 2023: Post-horror, czyli popularny podgatunek, którego nie ma

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Mar­ta, Michał i Szy­mon zasta­na­wia­ją się wraz z uczest­ni­ka­mi Kapi­tu­la­rza 2023, dla­cze­go kry­ty­cy filmowi

Czytaj dalej

Seria Ju-On cz. 3

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją do Tokio, a następ­nie do Chi­ca­go, by spraw­dzić, w

Czytaj dalej

Seria Ju-On cz. 2

W trzy­sta trzy­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia pod­ca­sto­we trio – w skła­dzie Man­do, Jer­ry i Szy­mas – ponow­nie wyru­sza do Japo­nii, by

Czytaj dalej

Klątwa Ju-on: Początek

W trzy­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas uda­ją się do The Yel­low House, by obej­rzeć tam nowy hor­ro­ro­wy serial

Czytaj dalej

Przecast 28 – Scream Wazzup!!

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej