Wydział 7 – Helena/Letnicy/Pościg na E81

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją na urlop wraz z człon­ka­mi roz­wią­za­ne­go nie­daw­no Wydzia­łu 7. Jak

Czytaj dalej

Wydział 7 – Żywa woda/Martwa woda/Dobranocka

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia dwaj agen­ci SB – ks. Jer­ry­sław i dr Szy­mas – zapra­sza­ją Was na peerelowską

Czytaj dalej

Wydział 7 – Operacja Totenkopf/Larinae

W dwie­ście trzy­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry wraz z funk­cjo­na­riu­sza­mi służ­by bez­pie­czeń­stwa odwie­dzą Pol­ską Rzecz­po­spo­li­tą Ludo­wą, by zbadać

Czytaj dalej