Wydział 7 – Kły i pazury/Azyl/Wilki

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas odwie­dza­ją Pol­skę roku pań­skie­go 1966, by spraw­dzić stan uczest­ni­ków radziec­kie­go pro­gra­mu kosmicz­ne­go oraz byłe­go człon­ka „Wydzia­łu 7” – porucz­ni­ka Szy­mo­na Wil­ka. Jakie spra­wy tygo­dnia pre­zen­tu­ją kolej­ne zeszy­ty komik­so­wej serii Toma­sza Kont­ne­go i Mar­ka Tur­ka? Czy mię­dzy potwo­ra­mi a psy­chia­try­kiem zna­la­zło się miej­sce na tzw. wiel­ką mito­lo­gię? Czym zasko­czy­ły nas ilu­stra­cje Woj­cie­cha Ste­fań­ca? Jak oce­nia­my pozo­sta­łych rysow­ni­ków – Budzie­jew­skie­go i Mari­net­tie­go? Na ile spraw­nie 10. zeszyt domy­ka „dru­gi sezon” komik­su? Czy cze­ka­my na wię­cej? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.