Wiadomości z Martwej Strefy – 141 – Czerwiec 2024

W 637. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Stephenem

Czytaj dalej

Gry karciane od Shuffle/Cartamundi: IT Chapter Two i Jaws

W pięć­set trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wra­ca wraz z Man­do na Kin­go­wą majów­kę 2024, gdzie wspól­nie zwie­dza­li kana­ły pod Derry

Czytaj dalej

Star Wars Darth Vader. Powrót dwórek. Tom 6

Wyjąt­ko­wo szyb­ko nad­ra­bia­my gwiezd­no­wo­jen­ne, komik­so­we zale­gło­ści! Dziś Man­do i Jer­ry spo­ty­ka­ją się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o szó­stej już

Czytaj dalej

Star Wars. Ukryte Imperium

Nad­ra­bia­nia gwiezd­no­wo­jen­nych komik­sów ciąg dal­szy! W dzi­siej­szym odcin­ku, któ­ry został nagra­ny na żywo na tego­rocz­nym Pyr­ko­nie, Man­do i Jer­ry biorą

Czytaj dalej

Star Wars Darth Vader. Cień cienia. Tom 5

Wie­my o czym pomy­śle­li­ście, Man­do i Jer­ry znów będą kry­ty­ko­wać serię „Darth Vader”. A tu… zasko­cze­nie! Wyglą­da na to, że

Czytaj dalej

Pierwsze wrażenia – Star Wars: Akolita

Docze­ka­li­śmy się w koń­cu pre­mie­ry nowe­go, gwiezd­no­wo­jen­ne­go seria­lu, czy­li „The Aco­ly­te”. Nie będzie­my ukry­wać, od pierw­szych zapo­wie­dzi pro­jekt ten nas

Czytaj dalej

Wiadomości z Martwej Strefy – 140 – Maj 2024

W 633. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Stephenem

Czytaj dalej