Ura horror

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Japo­nii, by prze­szu­kać archi­wum peł­ne taśm, któ­re nigdy nie powin­ny ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. W jaki spo­sób tra­fi­li­śmy na „Ura hor­ror” (2008) duetu Fuku­da i Shi­ra­ishi? Co wyróż­nia ten zbiór krót­kich metra­ży w kon­wen­cji found foota­ge? Ile razy twór­com uda­ło się nas zasko­czyć? Czy zgod­nie z wyświe­tla­nym na ekra­nie ostrze­że­niem dozna­li­śmy uszczerb­ku na zdro­wiu? Któ­re shor­ty pole­ca­my fanom hor­ro­ru? Czy bar­dziej prze­ra­ża nas zło nad­przy­ro­dzo­ne, czy ludz­kie? Co łączy „Ura Hor­ror” z „Ju-On”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.