Artzin Ka-Tet 19/99. Numer 1

W lip­cu uka­zał się pierw­szy numer art­zi­na „Ka-Tet 19/99”, pisma dla miło­śni­ków hor­ro­ru, fan­ta­sty­ki i sze­ro­ko rozu­mia­nej sztu­ki alter­na­tyw­nej. W środ­ku znaj­dzie­cie opo­wia­da­nia, wier­sze komik­sy, rysun­ki czy gale­rie zdjęć. Sam maga­zyn powstał w duchu kin­go­wym i dzi­siaj posta­ram się wam opo­wie­dzieć m.in. o tym ile tego Kin­ga fak­tycz­nie tutaj znaj­dzie­cie. W 576. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Man­do nada­je z mobil­ne­go stu­dia na pla­ży w Łazach. Dzi­siej­sza audy­cja to pod­cast waka­cyj­no-urlo­po­wy. Man­do odpo­czy­wa nad Bał­ty­kiem, w tle zacho­dzi słoń­ce, a wy może­cie posłu­chać o zawar­to­ści pierw­sze­go nume­ru nowe­go magazynu.

Cyfro­we archi­wum zinów – zinelibrary.pl

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.