Horrory wielkanocne 9

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wsia­da­ją na moto­cy­kle i wyru­sza­ją przez Austrię na sło­necz­ną Flo­ry­dę, by przy­go­to­wać się psy­chicz­nie i fizycz­nie na nad­cho­dzą­cą Wiel­ka­noc. Co wyróż­nia tego­rocz­ny zestaw fil­mów w Hor­ro­rach Wiel­ka­noc­nych? Jakie­go rodza­ju świę­ta obcho­dzą boha­te­ro­wie „Rodzin­nej kola­cji” (2022)? Skąd zarzut, że Peter Hengl roz­cią­gnął fabu­łę shor­ta do peł­ne­go metra­żu? Jaką rolę w fil­mie odgry­wa­ją posił­ki i die­ta? Ile Wiel­kiej Nocy znaj­dzie­my we wło­sko-ame­ry­kań­skim „Night­ma­re Beach” (1989)? Jaką rolę przy jego powsta­niu ode­grał Umber­to Len­zi? Co sądzi­my o mor­du­ją­cym grzesz­ne nasto­lat­ki demo­nicz­nym moto­cy­kli­ście? Jak gło­śno śmie­je­my się z drę­twych żar­tów? Ile kli­ma­tu lat osiem­dzie­sią­tych uda­ło się upchać w 90 minu­tach fil­mu? Jak bar­dzo cie­szy­my się na Wiel­ka­noc 2025? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.