Wydział 7 – Import-Export/Sztorm

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia ojciec Jer­ry­sław i mło­dy Szy­mek wyru­sza­ją w podróż stat­kiem wraz z domi­ni­ka­ni­nem Jaku­bem Langem,

Czytaj dalej

Creepshow. Joe Hill’s Wolverton Station

W 618. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK jed­no­cze­śnie koń­czy­my sza­lo­ny jesie­n­no-zimo­­wy, komi­k­so­­wo-seria­­lo­­wy mara­ton z „Cre­ep­show” oraz roz­po­czy­na­my wio­­se­n­no-let­ni mara­ton z „Cre­ep­show”.

Czytaj dalej

Star Wars. Wielka Republika. Faza II. Równowaga Mocy. Tom 1

Zapra­sza­my na dal­szy ciąg nad­ra­bia­nia gwiezd­no­wo­jen­nych zale­gło­ści! Dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o

Czytaj dalej

Wydział 7 – Kły i pazury/Azyl/Wilki

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas odwie­dza­ją Pol­skę roku pań­skie­go 1966, by spraw­dzić stan uczest­ni­ków radziec­kie­go programu

Czytaj dalej

Star Wars. Luke Skywalker – Legendy

Pod koniec 2023 roku zamiast trze­cie­go tomu man­gi „Leia. Trzy wyzwa­nia księż­nicz­ki”, któ­ry póki co nie uka­zał się jesz­cze w

Czytaj dalej

Z dziennika Ellen Rimbauer: Czerwona Róża

Po zakoń­czo­nej suk­ce­sem zeszło­ty­go­dnio­wej eks­pe­dy­cji nauko­wej zabie­ra­my się za zgłę­bia­nie tajem­ni­cy nawie­dzo­ne­go domu. W 614. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK poddajemy

Czytaj dalej