Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza do opa­no­wa­ne­go przez zom­bia­ki Tokio, by odpo­cząć tro­chę od pra­cy i przyj­rzeć się nowe­mu życiu ex-kor­po-szczu­ra, Aki­ry Ten­do. Na czym pole­ga urok i świe­żość pierw­sze­go aktu „Zom 100: 100 rze­czy do zro­bie­nia, zanim zosta­nę zom­bie” (2023)? Dla­cze­go kolej­ne akty psu­ją począt­ko­we dobre wra­że­nie? Jakie plu­sy apo­ka­lip­sy dostrze­ga głów­ny boha­ter? Czy Szy­mas postą­pił­by na jego miej­scu tak samo? Dla­cze­go w pod­ca­ście o kome­dii wspo­mi­nam Jun­jie­go Ito? Czy war­to obej­rzeć pro­duk­cję Net­flik­sa, czy lepiej się­gnąć po ani­me lub man­gę? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.