Godzilla vs. Kong

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza na wyciecz­kę z kor­po­ra­cją APEX i lek­ko otu­ma­nio­nym leka­mi Kon­giem, gdy na hory­zon­cie poja­wia się wku­rzo­na Godzia. Jakie jest moje nasta­wie­nie do wiel­kich kaiju oraz do Mon­ste­rVer­se od stu­dia Legen­da­ry? Któ­ry z dotych­cza­so­wych fil­mów podo­bał mi się naj­bar­dziej i dla­cze­go? Jak oce­niam napa­rzan­kę wiel­kich potwo­rów? A jak skom­pli­ko­wa­ne rela­cje mię­dzy­ludz­kie, zwłasz­cza na linii rodzi­ce-dzie­ci? Dla­cze­go okro­je­nie sce­na­riu­sza krzyw­dzi postać gra­ną przez się Mil­lie Bob­by Brown? Czy stu­dio świa­do­mie two­rzy lore i bestia­riusz Mon­ste­rVer­se? Co myślę o posta­ci śmiesz­ne­go piw­ni­cza­ka w folio­wej cza­pecz­ce? Czy liczę na sequ­el z tymi tyta­na­mi, któ­re prze­ży­ły finał tego fil­mu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.