Nie ocali cię nikt

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas towa­rzy­szy wyob­co­wa­nej, osa­mot­nio­nej Brynn Adams w trak­cie inwa­zji obcych. Co wyróż­nia naj­now­szy film Bria­na Duf­fiel­da? Jacy kosmi­ci przy­by­wa­ją na Zie­mię w „Nie oca­li cię nikt” (2023)? Czy cał­ko­wi­ta rezy­gna­cja z dia­lo­gów i uka­za­nie obcych już w pierw­szym akcie to dobre decy­zje? Za co doce­niam kre­ację Kaitlyn Dever? Co wyróż­nia udźwię­ko­wie­nie i opra­wę wizu­al­ną fil­mu? Czy sza­racz­ki są wystar­cza­ją­co strasz­ne? Dla­cze­go odro­bi­nę waham się z reko­men­da­cją tej pro­duk­cji? Jak inter­pre­tu­ję jej nie­jed­no­znacz­ny finał? Czy moż­na inter­pre­to­wać „No One Will Save You” nie jako fabu­łę, a czy­sto sym­bo­licz­nie? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 24:48

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.