Przegląd komiksowy 14

Zgod­nie z zapo­wie­dzią sprzed kli­ku dni Jer­ry zapra­sza na kolej­ny odci­nek prze­glą­du komik­so­we­go. Dziś ponow­nie posłu­cha­cie o albu­mach z imprintu

Czytaj dalej

Reckless. Tom 2

Wyrwa­ny z kart histo­rii, nad­cho­dzi boha­ter na mia­rę naszych cza­sów… Zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z Etha­nem Rec­kles­sem. Tym razem cofamy

Czytaj dalej

Przegląd komiksowy 13

Po kil­ku mie­sią­cach prze­rwy Jer­ry zapra­sza na kolej­ną odsło­nę Prze­glą­du komik­so­we­go, w któ­rym klam­rę dla opo­wie­ści z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen

Czytaj dalej

Muza

W pięć­set czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas koń­czy pra­cę na uni­wer­sy­te­cie i wraz z pogrą­żo­nym w żało­bie pro­fe­so­rem Samu­elem Solo­mo­nem postanawia

Czytaj dalej

Mistrzowie komiksu: Will Eisner – double feature

Dziś Sku­ra bie­rze się za swo­je zale­gło­ści i zasia­da do dwóch albu­mów ame­ry­kań­skie­go kla­sy­ka komik­su, czy­li Wil­la Eisne­ra: Ile tutaj

Czytaj dalej

Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo

Roz­MO­VIE­one wycią­ga­ją z szaf pele­ry­ny i opusz­cza­ją swo­je mrocz­ne lego­wi­ska, aby poroz­ma­wiać z Wami o fil­mo­wym wize­run­ku wam­pi­rów z Quebecu.

Czytaj dalej

Wiadomości z Martwej Strefy – 141 – Czerwiec 2024

W 637. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Stephenem

Czytaj dalej

Rozmovieone Live!: Tatuażysta z Auschwitz – holokicz na ekranie

Roz­MO­VIE­one żad­nych tema­tów się nie boją! Nie­daw­na pre­mie­ra seria­lo­wej wer­sji „Tatu­aży­sty z Auschwitz” to wyjąt­ko­wo dobra oka­zja, aby przyj­rzeć się

Czytaj dalej

Black Hole

Sur­re­ali­stycz­na podróż do ser­ca (a może raczej do orga­ni­zmu) Waszej mło­do­ści! Char­les Burns bez­li­to­śnie obna­ża sen­ty­men­ta­lizm i melan­cho­lię wszyst­kich tych,

Czytaj dalej

Gry karciane od Shuffle/Cartamundi: IT Chapter Two i Jaws

W pięć­set trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wra­ca wraz z Man­do na Kin­go­wą majów­kę 2024, gdzie wspól­nie zwie­dza­li kana­ły pod Derry

Czytaj dalej