Godzilla i Kong. Nowe imperium

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas z zapcha­nym nosem ponow­nie zapusz­cza się do Pustej Zie­mi, by bez­spo­ile­ro­wo rela­cjo­no­wać dal­sze losy Tyta­na z Wyspy Czasz­ki. Co łączy czwar­tą i pią­tą odsło­nę Mon­ste­rVer­se? Jak moc­no film „Godzil­la i Kong: Nowe impe­rium” ogra­ni­cza wąt­ki „ludz­kie”? Czy inte­rak­cje wiel­kich potwo­rów dalej dają widzom fraj­dę? Jak oce­niam uak­tu­al­nio­ny wygląd Godzi i Kon­ga? Ile w nowym fil­mie Win­gar­da humo­ru i na czym się on opie­ra? Czy w kinie czuć, że wzglę­dem poprzed­niej odsło­ny zmniej­szo­no budżet o ponad 60 milio­nów? Jak moc­no cze­kam na kolej­ne sequ­ele i jakie­go sce­na­riu­sza wolał­bym unik­nąć? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.