Zbrodnie po sąsiedzku

O „Zbrod­niach po sąsiedz­ku” moż­na było usły­szeć dużo dobre­go już przy oka­zji pre­mie­ry pierw­sze­go sezo­nu w 2021 roku. Duże nazwi­ska (w tym iko­ny ame­ry­kań­skiej roz­ryw­ki Ste­ve Mar­tin, Mar­tin Short oraz Sele­na Gomez), popu­lar­ny motyw (true-cri­me) i cie­ka­wa for­mu­ła, to wszyst­ko mogło przy­cią­gać. Ale dla­cze­go nikt nam wcze­śniej nie powie­dział, że to serial o pod­ca­ste­rach?! Za pro­duk­cję tę Jer­ry zabrał się przy oka­zji pre­mie­ry jej trze­ciej odsło­ny i dziś zapra­sza na pod­cast, w któ­rym opo­wie dla­cze­go war­to zapo­znać się z przy­go­da­mi troj­ga nie­do­pa­so­wa­nych podcasterów-amatorów. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.