Moje seriale cz. 108

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wia­my seria­le, któ­re oglą­da­my. Co pole­ca­my, cze­go nie pole­ca­my, a co defi­ni­tyw­nie odra­dza­my? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo. 

W dzi­siej­szym odcin­ku ponow­nie mikro­fon przej­mu­je Jer­ry, któ­ry opo­wie o dwóch pro­duk­cjach z Azją w tle. Na ile spraw­nie „Bra­cia Sun” łączą kome­dię, wybu­cho­wą akcję i wąt­ki oby­cza­jo­we? Dla­cze­go „Eks­pat­ki” to jeden z naj­lep­szych sean­sów Jer­ry­’e­go A.D. 2024? Posłuchajcie.

  • 00:02:32 – „Bra­cia Sun”
  • 00:18:24 – „Eks­pat­ki”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.