Miało Cię nie być

Cza­sa­mi trud­no roz­ma­wiać z bli­ski­mi. Szcze­gól­nie, gdy jest się nasto­lat­ką i ma się na gło­wie poważ­ny pro­blem. Z gatun­ku tych, któ­re mogą zmie­nić wszyst­ko… To wła­śnie przy­da­rzy­ło się Mań­ce. Dziew­czy­na, w obli­czu trud­nej decy­zji pro­si o pomoc nie­obec­ne­go do tej pory w jej życiu ojca. Tak roz­po­czy­na się ich wspól­na podróż, ku doro­sło­ści i odpo­wie­dzial­no­ści. „Mia­ło cię nie być” – dru­gi peł­no­me­tra­żo­wy film w reży­se­rii Jaku­ba Michal­czu­ka, auto­ra prze­bo­jo­wych „Teściów”. Adap­tu­jąc sce­na­riusz Kata­rzy­ny Sar­now­skiej („Wszyst­kie nasze stra­chy”) Michal­czuk opo­wia­da histo­rię rodzi­ny, któ­ra musi poukła­dać swo­je spra­wy na nowo. W roli ojca Borys Szyc, w roli cór­ki – debiu­tu­ją­ca w fil­mie Sonia Szyc. Czy rodzin­ny duet to uni­wer­sal­ny prze­pis na dobrą ekra­no­wą che­mię? Jak w Pol­sce robi się kino na waż­ny, poli­tycz­ny temat? Jest śmiesz­nie czy poważ­nie? War­to obej­rzeć, czy omi­jać sze­ro­kim łukiem? Co łączy Iza­be­lę Kunę z zup­ką chiń­ską? Czy w Kato­wi­cach drze­mie duch festi­wa­lu Sun­dan­ce? O tym wszyst­kim, w dzi­siej­szym pod­ca­ście opo­wie­dzą Bogu­sia i Sev. Zapraszamy!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.