Michael Scott po roku w Polsce! The Office PL – sezony 1 i 2

Pola­cy nie gęsi, swo­je THE OFFICE mają! Zapra­sza­my Was na wypra­wę do Sie­dlec, gdzie w sie­dzi­bie KROPLICZANKI ście­ra­ją się róż­ne cha­rak­te­ry, crin­ge sprze­da­wa­ny jest w eko­lo­gicz­nych butel­kach a Dawid Pod­sia­dło jeź­dzi na żółwiu!

Czym są PAT­ca­sty? Kim są pra­cow­ni­cy biu­ra Kro­pli­czan­ki? Jak „The Offi­ce PL” wypa­da w porów­na­niu z ame­ry­kań­skim i bry­tyj­skim „Biu­rem”? Czy Piotr Polak chce być Ste­vem Carel­lem, czy może Micha­el Scott po roku w Pol­sce stał się bar­dziej swoj­ski? Za co poko­cha­li­śmy posta­cie Dar­ka i Agniesz­ki? Ile świe­żo­ści wpro­wa­dza dru­gi sezon? Kto w biu­rze jest sztyw­niut­ką mor­decz­ką? Dla­cze­go woli­my Ada­ma od Fran­ka? Jak bar­dzo trig­ge­ru­je nas chło­pak Asi? Dla­cze­go się­gnie­my po trze­ci sezon? Czy cho­dzi o postać rze­czy­wi­stą? Posłu­chaj­cie pod­ca­stu! Tak w koń­cu robią ludzie biznesu!

Pol­skie „Biu­ro” znaj­dzie­cie tutaj.

Pod­cast powstał przy współ­pra­cy z ser­wi­sem CANAL+ online.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.