Mooncop

Czy pod­bój Księ­ży­ca w ogó­le ma sens? A może to mrzon­ka i na księ­ży­cu pozo­sta­nie tyl­ko samot­ny poli­cjant i sprze­daw­czy­ni pącz­ków donu­tów? W lek­kim, kome­dio­wym, ale zarów­no lirycz­nym komik­sie, bry­tyj­ski rysow­nik Tom Gauld kreu­je księ­życ, jakie­go nie zna­cie: tak nud­ny, że nawet pies nie ma się gdzie podziać i wra­ca znu­dzo­ny pod drzwi inter­ga­lak­tycz­ne­go hote­lu. Poli­cja ma 100% wykry­wal­no­ści prze­stępstw, bo na księ­ży­cu nie ma już pra­wie niko­go. Czy na tak wylud­nio­nym tere­nie jest szan­sa na praw­dzi­wą miłość, czy tyl­ko nostal­gia i tęsk­no­ta za wyobra­żo­nym lep­szym świa­tem? O tym opo­wie Wam Sku­ra w dzi­siej­szym odcinku.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.