The Bear

Kie­dy Jer­ry zabie­rał się za chwa­lo­ny „The Bear” wie­dział o tym seria­lu tyle, że to pro­duk­cja o kucha­rzach i goto­wa­niu, a spo­dzie­wał się raczej lek­kiej kome­dii. Cóż, fak­tycz­nie „The Bear” opo­wia­da o życiu kucha­rzy z pew­nej ame­ry­kań­skiej knaj­py, ale pomi­mo akcen­tów kome­dio­wych, kome­dią na pew­no nie jest. Ale czy to dobra pro­duk­cja? Cytu­jąc kla­sy­ka „jesz­cze jak”! Świet­ne aktor­stwo, spe­cy­ficz­ny spo­sób krę­ce­nia, cha­rak­te­ry­stycz­ny nerw i bar­dzo dobra muzy­ka to jej wyznacz­ni­ki. Ale co chwy­ci­ło Jer­ry­’e­go tak moc­no, że szyb­ko nad­ro­bił oba sezo­ny seria­lu? Posłuchajcie! 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.