Biedne istoty

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Agniesz­ka, Paweł i Szy­mon opusz­cza­ją wil­lę sza­lo­ne­go naukow­ca i wyru­sza­ją w podróż na Sta­ry Kon­ty­nent, by lepiej poznać świat, podą­żać za instynk­tem i żyć peł­nią życia! Co przy­cią­gnę­ło nas do kina na nowy film Yor­go­sa Lan­thi­mo­sa? Czym „Bied­ne isto­ty” (2024) róż­nią się od swo­je­go książ­ko­we­go pier­wo­wzo­ru? Jak bar­dzo gro­te­sko­wy jest wykre­owa­ny na ekra­nie świat? Czym zachwy­ci­ła nas Emma Sto­ne w roli Bel­li Baxter? Na ile bawi, a na ile prze­ra­ża nas histo­ria jej opie­ku­na, Godwi­na? Czy popie­ra­my „femi­ni­stycz­ne” inter­pre­ta­cje „Poor things” oraz zarzu­ty o tre­ści pedo­fil­skie w kon­tek­ście posta­ci Dun­ca­na? Jak oce­nia­my kostiu­my i efek­ty spe­cjal­ne? Któ­re sce­ny naj­moc­niej zapa­dły nam w pamięć? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.