Reckless. Tom 2

Wyrwa­ny z kart histo­rii, nad­cho­dzi boha­ter na mia­rę naszych cza­sów… Zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z Etha­nem Rec­kles­sem. Tym razem cofamy

Czytaj dalej

Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo

Roz­MO­VIE­one wycią­ga­ją z szaf pele­ry­ny i opusz­cza­ją swo­je mrocz­ne lego­wi­ska, aby poroz­ma­wiać z Wami o fil­mo­wym wize­run­ku wam­pi­rów z Quebecu.

Czytaj dalej

Rozmovieone Live!: Tatuażysta z Auschwitz – holokicz na ekranie

Roz­MO­VIE­one żad­nych tema­tów się nie boją! Nie­daw­na pre­mie­ra seria­lo­wej wer­sji „Tatu­aży­sty z Auschwitz” to wyjąt­ko­wo dobra oka­zja, aby przyj­rzeć się

Czytaj dalej

Kobiety eksploatacji na wakacjach. Odcinek 1: The Royal Hotel

Kobie­ty eks­plo­ata­cji wyru­sza­ją na waka­cje do Austra­lii! Dziew­czy­ny za pierw­sze towa­rzysz­ki nowej podró­ży będą mieć Han­nę i Liv. Dwie backpackerki,

Czytaj dalej

Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 6: Maniak

Kobie­ty eks­plo­ata­cji ofi­cjal­nie wkra­cza­ją w lata osiem­dzie­sią­te – zło­tą deka­dę sla­she­rów! Mar­ta i Bogu­sia na począ­tek dro­gi pla­nu­ją jed­nak dość

Czytaj dalej

Animatrix

Mły­ny w Kon­glo­me­ra­cie mie­lą cza­sem wol­no, ale nie­ubła­ga­nie i tak po pra­wie 2,5 roku (!!!) od roz­mo­wy o „Matri­xie Zmartwychwstaniu”

Czytaj dalej

Przecast 48 – Przychodzi Sasquatch na musical

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w abso­lut­nie nie­re­gu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przyjaciół

Czytaj dalej

Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 5: Halloween

Kto się boi Miche­ala Myer­sa? „Hal­lo­we­en” Joh­na Car­pen­te­ra to film, któ­ry osta­tecz­nie sko­dy­fi­ko­wał gatun­ko­wą for­mu­łę sla­she­ra. Stał się jed­nym z

Czytaj dalej