Szkielety. Łowcy skór

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza z Mac­Klu­skiem i WyDoodley’em do Oste­opo­ro­zy, by ukraść kość prą­cia Behe­mo­ta i roz­wią­zać zagad­kę Mr. Ski­na! Jak tra­fi­łem na komiks „Szkie­le­ty. Łow­cy skór” duetu Kędzier­ski i Orzeł? Kim są boha­te­ro­wie wypeł­nia­ją­cy 100 stron tej publi­ka­cji? Co łączy Waf­fen SS, pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go ZSRR, feno­me­no­lo­gię i mani­fe­sta­cje pro­eko­lo­gicz­ne? W jaki spo­sób opra­wa gra­ficz­na i język opo­wie­ści sta­ły się „kości­ste”? Dla­cze­go „Szkie­le­ty” okre­ślam mia­nem komik­so­we­go palimp­se­stu? Na ile jest to lek­ka przy­go­dów­ka, na ile zaś her­me­tycz­na saty­ra na współ­cze­sność? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.