Biedne istoty

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Agniesz­ka, Paweł i Szy­mon opusz­cza­ją wil­lę sza­lo­ne­go naukow­ca i wyru­sza­ją w podróż na Stary

Czytaj dalej

Mów do mnie

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Aga, Paweł i Szy­mon przy­bi­ja­ją piąt­kę z zabal­sa­mo­wa­ną rącz­ką, deba­tu­ją nad wpły­wem opę­tań i

Czytaj dalej

Kapitularz 2023 w randze Polconu

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Agniesz­ka, Bogu­sia, Mar­ta, Hubert, Krzy­siek, Kuba, Marek, Michał, dru­gi Michał, Paweł, Pio­trek, Rafał i

Czytaj dalej

Do ostatniej kości

Cza­sa­mi faj­nie jest się porząd­nie pokłó­cić o rze­czy waż­ne, a film o zako­cha­nych kani­ba­lach to lep­szy temat do spo­rów niż

Czytaj dalej

Menu

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł Mate­ja zapra­sza Agniesz­kę Bro­dzik i Szy­ma­sa na obiad połą­czo­ny z sean­sem naj­now­sze­go filmu

Czytaj dalej