30 dni nocy. Tom 1

Jaki komik­so­wy hor­ror wybrać na zbli­ża­ją­ce się Hal­lo­we­en? Odpo­wiedź znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji! Bogu­sia zapra­sza bowiem na wypra­wę do Barrow,

Czytaj dalej

Niebezpieczne wizje #2

Kolej­ne spo­tka­nie z nie­bez­piecz­ny­mi wizja­mi kla­sycz­nych już pisa­rzy z krę­gu lite­ra­tu­ry spe­ku­la­tyw­nej, dzi­siaj posłu­cha­cie o opo­wia­da­niach Lester Del Rey­’a „Wie­czor­ne

Czytaj dalej

Oblicza wampiryzmu i Wampiryzm E.T.A. Hoffmanna

W moc­no spóź­nio­nym, sto dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście posłu­cha­cie maru­dzą­ce­go Szy­ma­sa, któ­ry wyja­śnia, skąd te wszyst­kie opóź­nie­nia oraz opo­wia­da o ogólnopolskiej

Czytaj dalej