Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 3: Czarne święta

1974 był dobrym rokiem dla hor­ro­rów. Poja­wi­ły się wte­dy m.in. dwa wyjąt­ko­we fil­my, któ­re mia­ły zna­leźć szcze­gól­nie cie­płe miej­sce w

Czytaj dalej

Terror Train 2

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Szy­mas i Man­do wsia­da­ją do pocią­gu, w któ­rym rok wcze­śniej doszło do serii

Czytaj dalej

Kobiety eksploatacji. Odcinek 13. Pociąg tortur

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 47

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na czwar­tą, ostat­nią tegoroczną

Czytaj dalej

Mikołajkowy maraton grozy. Nóż w nocnej ciszy (2023) i Gra w opętanie (2023)

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, Jer­ry i Man­do wyru­sza­ją na spo­tka­nie z sek­tą przy­wo­łu­ją­cą demo­na, mor­der­cą w stroju

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 46

Za tydzień Wigi­lia, a ja po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na trzecią

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 45

Świę­ta coraz bli­żej a ja po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na drugą

Czytaj dalej

Noc dziękczynienia

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do Ply­mo­uth w Mas­sa­chu­setts, by w stro­ju piel­grzy­ma obser­wo­wać ame­ry­kań­skie tradycje

Czytaj dalej

Terror Train / Terror w pociągu

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wsia­da­ją do pocią­gu z gru­pą boga­tych stu­den­cia­ków i mor­der­cą. Wpraw­dzie podcasterzy

Czytaj dalej

Pierwsze wrażenia – komiks Cicha noc, śmierci noc

Na począt­ku grud­nia, rów­no­le­gle do cyklu „Świą­tecz­ne hor­ro­ry”, roz­po­czę­li­śmy sza­lo­ny mara­ton serii fil­mów „Cicha noc, śmier­ci noc”. Z zabój­czą regularnością

Czytaj dalej