Let the Old Dreams Die

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do Szwe­cji, by w poli­cyj­nym archi­wum odgrze­bać akta spra­wy Masa­kry w pły­wal­ni w Blac­ke­ber­gu oraz by prze­pro­wa­dzić mały bilans swo­je­go dotych­cza­so­we­go życia. W jaki spo­sób „Låt de gam­la dröm­mar­na dö” („Pozwól umrzeć sta­rym snom”) kon­ty­nu­uje losy posta­ci z „Wpuść mnie” Joh­na Ajvi­de Lin­dqvi­sta? Kto będzie naszym nar­ra­to­rem? W jakim kon­tek­ście powró­cą Eli i Oskar? Czy w razi z nimi wró­cą tak­że nie­przy­jem­na, bru­tal­na tema­ty­ka i dusz­ny kli­mat? Gdzie i w jakiej for­mie moż­na zapo­znać się z tym tek­stem? Czy wam­pi­ryzm w duecie to nadal klą­twa? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.