Upalny czerwiec Skury

W dzi­siej­szym odcin­ku Żar­łok opo­wie prze­kro­jo­wo o tym co pożarł w upal­nym czerw­cu. W pod­ca­ście posłu­cha­cie o: Sku­rę może­cie wspie­rać na

Czytaj dalej

Mistrzowie komiksu: Will Eisner – double feature

Dziś Sku­ra bie­rze się za swo­je zale­gło­ści i zasia­da do dwóch albu­mów ame­ry­kań­skie­go kla­sy­ka komik­su, czy­li Wil­la Eisne­ra: Ile tutaj

Czytaj dalej

Wiadomości z Martwej Strefy – 141 – Czerwiec 2024

W 637. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Stephenem

Czytaj dalej

Zrozumieć komiks

Czy komiks jest sztu­ką? Kie­dy zaczął się komiks? Czy dwa obra­zy posta­wio­ne obok sie­bie, któ­re wza­jem­nie opo­wia­da­ją jakąś historię –

Czytaj dalej

Creepshow. Joe Hill’s Wolverton Station

W 618. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK jed­no­cze­śnie koń­czy­my sza­lo­ny jesie­n­no-zimo­­wy, komi­k­so­­wo-seria­­lo­­wy mara­ton z „Cre­ep­show” oraz roz­po­czy­na­my wio­­se­n­no-let­ni mara­ton z „Cre­ep­show”.

Czytaj dalej

Blankets

Według Sku­ry „Blan­kets” to total­ne 10/10. Zachwy­co­ny pod­ca­ster opo­wia­da dla­cze­go nie tyl­ko jest to arcy­dzie­ło, ale rów­nież dla­cze­go ide­al­nie wpasowuje

Czytaj dalej