Dracula – seria wytwórni Hammer

Dziś mija set­na rocz­ni­ca uro­dzin jed­ne­go z naj­bar­dziej iko­nicz­nych akto­rów w histo­rii kina, czy­li Chri­sto­phe­ra Lee. Pośród setek jego aktor­skich ról znaj­dzie­my wie­le pamięt­nych kre­acji, ale nie­wie­le z nich może kon­ku­ro­wać z jego wer­sją Dra­cu­li, któ­ra na sta­łe zapi­sa­ła się w kano­nie kina gro­zy i prze­nik­nę­ła do popkul­tu­ro­wej świa­do­mo­ści, sta­jąc się jed­nym z syno­ni­mów słyn­ne­go wam­pi­ra. Przy oka­zji uro­dzin Lee spo­tka­li się w naszym wir­tu­al­nym stu­dio Mar­ta Pła­za z Final Girls, któ­ra nie­daw­no mia­ła oka­zję pro­wa­dzić pre­lek­cję przed kino­wym poka­zem „Dra­cu­li” z 1958 roku oraz Jer­ry, aby poroz­ma­wiać o tym jak przez lata ewo­lu­owa­ła seria pro­du­ko­wa­na przez kul­to­wą wytwór­nię Ham­mer. Roz­siądź­cie się zatem wygod­nie i posłu­chaj­cie o kon­tek­stach, niu­an­sach i roz­wo­ju serii o naj­słyn­niej­szym wam­pi­rze w histo­rii hor­ro­ru. Polecamy!

W skład dys­ku­to­wa­nej serii wytwór­ni Ham­mer wcho­dzą nastę­pu­ją­ce filmy:

  • Dra­cu­la (Hor­ror of Dra­cu­la – 1958)
  • Narze­czo­na Dra­cu­li (The Bri­des of Dra­cu­la – 1960)
  • Dra­cu­la: Ksią­żę Ciem­no­ści (Dra­cu­la: Prin­ce of Dark­ness – 1966)
  • Powrót Dra­cu­li (Dra­cu­la has Risen from the Gra­ve – 1968)
  • Skosz­tuj krwi Dra­cu­li (Taste the Blo­od of Dra­cu­la – 1970)
  • Uką­sze­nie Dra­cu­li (Scars of Dra­cu­la – 1970)
  • Dra­cu­la A.D. 1972 (1972)
  • Sza­tań­ski plan Dra­cu­li (The Sata­nic Rites of Dra­cu­la – 1973)

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.