Bizarre Adventures #29: The Lawnmower Man

W 584. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca­my do korze­ni. W pierw­szych latach naszej dzia­łal­no­ści, na łamach audy­cji gości­ło spo­ro począt­ku­ją­cych pod­ca­ste­rów a kil­ka osób wręcz debiu­to­wa­ło w RSK. Przez pewien czas było to prio­ry­te­tem, by wyszu­ki­wać i zapra­szać war­to­ścio­wych lub dobrze roku­ją­cych roz­mów­ców. W póź­niej­szych latach wykla­ro­wa­ło się sta­łe gro­no gości, przez co prak­ty­ki te zeszły na mar­gi­nes. Dzi­siaj z nie­ukry­wa­ną przy­jem­no­ścią do nich wra­ca­my. W naj­now­szej audy­cji, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Syl­we­ster Koz­droj, autor blo­ga Retro komiks, któ­ry od nie­daw­na pro­wa­dzi swój pod­cast. Wybór gościa był nie­przy­pad­ko­wy, gdyż roz­ma­wia­my o naj­star­szym komik­sie stwo­rzo­nym na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga. „The Lawn­mo­wer Man” opie­ra się na opo­wia­da­niu „Kosiarz tra­wy” ze zbio­ru „Noc­na zmia­na”. Uka­zał się w 1981 roku, wcho­dząc w skład anto­lo­gii „Bizar­re Adven­tu­res” wyda­nej przez Marvel Comics. W dzi­siej­szej audy­cji roz­ma­wia­my ogól­nie o maga­zy­nie, a następ­nie o komik­sie na pod­sta­wie Kin­ga i pozo­sta­łych utwo­rach, któ­re two­rzą tę publi­ka­cję. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.