Poradnik zabójców wampirów Klubu Książki z Południa

Czy w „Porad­ni­ku zabój­ców wam­pi­rów Klu­bu Książ­ki z Połu­dnia” poja­wia­ją się praw­dzi­we wam­pi­ry? Czy to kry­mi­nał, czy hor­ror? Jaki­mi kli­sza­mi ope­ru­je dobry rze­mieśl­nik Gra­dy Hen­drix w tej powie­ści o mało­mia­stecz­ko­wej spo­łecz­no­ści? Czy ta książ­ka zaska­ku­je tak jak nie­spo­dzian­ka na stry­chu? Zapra­sza­my na recen­zję Sku­ry iście ame­ry­kań­skie­go hor­ro­ru czer­pią­ce­go moc­no z tra­dy­cji europejskiej.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.