Rampage. Dzika furia

Cho­ciaż ostat­nie tygo­dnie nale­żą przede wszyst­kim do Godzil­li i Kon­ga, to Rychu i Sick posta­no­wi­li jakiś czas temu przy­po­mnieć sobie

Czytaj dalej

Kwiaciarenka – gameplay

Kar­ta wpa­da­ją­ca do her­ba­ty to tyl­ko przed­smak tego eks­cy­tu­ją­ce­go video game­playa plan­szów­ki „Kwia­cia­ren­ka”, któ­ra była już recen­zo­wa­na na łamach Konglomeratu.

Czytaj dalej

Super Mario Bros.

Cho­ciaż pró­by zaim­ple­men­to­wa­nia gier wideo w fabu­ły fil­mów oraz ani­mo­wa­ne ekra­ni­za­cje gier mia­ły miej­sce już w latach 80tych, to na

Czytaj dalej

Mortal Kombat

Rychu i Sick posta­wi­li przed sobą ambit­ny cel i posta­no­wi­li zacząć oma­wiać ekra­ni­za­cje gier wideo, któ­rych w ostat­nich latach jest

Czytaj dalej

Kwiaciarenka

Twór­ca „Nie­złych zió­łek” wypu­ścił kolej­ną flo­ry­stycz­ną grę, tym razem o kwia­ciar­ni. Zasa­dy wyda­ją się pro­ste: pro­wa­dzi­my swo­ją kwia­ciar­nię, zbie­ra­my wazony

Czytaj dalej

Star Wars Squadrons – Opowiadania

Jed­ną z moc­niej wycze­ki­wa­nych w ostat­nim cza­sie pro­duk­cji z uni­wer­sum Star Wars była gra „Star Wars Squ­adrons”. Man­do i Jerry

Czytaj dalej

Dracula oraz przegląd planszówek na Halloween

Dobra gra plan­szo­wa na Hal­lo­we­en? Pro­si­my bar­dzo! Sku­ra radzi i pod­po­wia­da! W pierw­szej czę­ści audy­cji recen­zu­je on krót­ki poje­dy­nek pomiędzy

Czytaj dalej

Dochodzenie

Nagi mor­der­ca? Sze­ściu detek­ty­wów? Wszy­scy oni sie­dzą przy jed­nym sto­le pró­bu­jąc roz­wi­kłać zagad­kę kto zabił i w jaki spo­sób. Oryginalnie

Czytaj dalej