Pierwsze wrażenia – z Myszmaszem o Wywiadzie z wampirem

Nikt nie spo­dzie­wa się hisz­pań­skiej inkwi­zy­cji i eki­py Kon­glo na gościn­nych wystę­pach w Mysz­ma­szu! A tu pro­szę, Mysza, Kamil oraz Jer­ry spo­tka­li się wir­tu­al­nym stu­dio, aby pody­sku­to­wać o dość nie­spo­dzie­wa­nym hicie jesien­nej ramów­ki seria­lo­wej, czy­li o wypro­du­ko­wa­nym przez sta­cję AMC „Wywia­dzie z wam­pi­rem”. Roz­ma­wia­my o fil­mo­wej ekra­ni­za­cji, o zmia­nach, któ­re wpro­wa­dzi­li twór­cy seria­lu i ich wpły­wie na odbiór całej histo­rii, a tak­że o dosko­na­łym castin­gu i poten­cjal­nych kie­run­kach roz­wo­ju „Immor­tal Uni­ver­se” oraz wie­lu innych kwe­stiach. Pole­ca­my się Waszej uwa­dze 🙂

Wspo­mnia­ne­go w pod­ca­ście wywia­du, któ­ry Mysza prze­pro­wa­dzi­ła z Jaco­bem Ander­so­nem, może­cie posłu­chać oczy­wi­ście na kana­le Podsłuchane.pl, do cze­go gorą­co Was zachęcamy!

Serial może­cie śle­dzić od 7 listo­pa­da, w ponie­dział­ki o godzi­nie 22 na sta­cji AMC Polska.

Anna "Mysza" Piotrowska

https://www.podsluchane.pl/

Tłumaczka audiowizualna. Podcasterka. Fangirl. Bilingual and Bisexual. Lubi popkulturę, RPG-i, wampiry i mnóstwo pomniejszych zainteresowań. Puchaty gryzoń Internetów. Zaimki: ona/jej

Kamil Borek

https://www.podsluchane.pl/

Zamienia angielskie słówka na polskie. Czasem na odwrót. Rzuca kostkami i udaje ryboludzi na wizji w Sesjach na Podsłuchu

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.