Nocne zło

W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK w wir­tu­al­nym stu­diu na pokła­dzie ces­sny sky­ma­ster z nume­rem RSK512 spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Pano­wie puści­li sobie Pavia, po czym posta­no­wi­li o tym poroz­ma­wiać. Kim jest i co osią­gnął w prze­my­śle fil­mo­wym Mark Pavia? Jaka była histo­ria fil­mu „Noc­ne zło” i dla­cze­go jest on jed­no­cze­śnie pro­duk­cją kino­wą i tele­wi­zyj­ną? Jak wyglą­da­ła pol­ska dys­try­bu­cja tego tytu­łu i ile pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych da się zmie­ścić na pły­cie DVD z fil­mem? Ile nawią­zań kin­go­wych uda­ło nam się wypa­trzeć? Jak pre­zen­tu­ją się efek­ty spe­cjal­ne? Jak bar­dzo krwa­wy i bru­tal­ny jest ten film? Czy połą­cze­nie hal­l­mar­ko­wej tele­wi­zji z lat dzie­więć­dzie­sią­tych z masa­krą rodem ze „Świ­tu żywych tru­pów” może dać pozy­tyw­ny efekt koń­co­wy? Czy usa­tys­fak­cjo­no­wa­ło nas takie podej­ście do moty­wu wam­pi­ra, jakie zaser­wo­wał nam Mark Pavia? I wresz­cie: jak dobry był to dla nas seans? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.