Kobiety eksploatacji. Odcinek 15. Obiecująca. Młoda. Kobieta.

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Cas­san­dra Tho­mas, kobie­ta kame­le­on wie­dzie podwój­ne życie. Za dnia pra­cow­ni­ca kawiar­ni, odzia­na w paste­le i spo­ry dystans do ota­cza­ją­ce­go ją świa­ta. W nocy ponęt­na kusi­ciel­ka, bywal­czy­ni noc­nych klu­bów, uda­ją­ca pija­ną, aby spraw­dzić inten­cje męż­czyzn. Cze­mu ma słu­żyć ta ryzy­kow­na gra – auto­de­struk­cji, uko­je­niu trau­my, a może zobra­zo­wa­niu zakła­ma­nia tych z pozo­ru dobrych face­tów? A może zacho­wa­nie Cas­sie ma jakiś zwią­zek z przy­ja­ciół­ką z prze­szło­ści? Z cza­sów, gdy obie były obie­cu­ją­cy­mi, mło­dy­mi kobietami… 

Debiut reży­ser­ski Eme­rald Fen­nell „Pro­mi­sing Young Woman” był jed­no­cze­śnie chwa­lo­ny jako thril­ler o zemście wzmac­nia­ją­cy kobie­ty i kry­ty­ko­wa­ny za anty­fe­mi­nizm. Jak jeden film może wywo­łać tak sprzecz­ne reak­cje? Na popu­lar­ność tego pro­jek­tu zło­ży­ło się wie­le czyn­ni­ków – fala dys­ku­sji będą­ca pokło­siem #metoo, zja­wi­sko­we aktor­stwo Carey Mul­li­gan, oso­ba reży­ser­ki, moc­ny, femi­ni­stycz­ny prze­kaz oraz wyjąt­ko­wo gorz­kie zakoń­cze­nie, któ­re podzie­li­ło widow­nię. Dla wie­lu odbior­ców film stał się main­stre­amo­wym obja­wie­niem, powie­wiem świe­żo­ści w kobie­cych nar­ra­cjach oraz prze­wrot­nym połą­cze­niem pozor­nie nie­pa­su­ją­cych do sie­bie klisz gatun­ko­wych. Coś, co w swo­ich zało­że­niach ma być skrzy­żo­wa­niem spo­łecz­nej saty­ry z kinem zemsty, kome­dii roman­tycz­nej z moc­nym dra­ma­tem może się nie udać. Fen­nell udo­wod­ni­ła, że arty­stycz­na odwa­ga jest swo­istą dro­gą do suk­ce­su. Dla Bogu­si i Mar­ty to był cie­ka­wy powrót po latach. Z ulot­nych impre­sji, któ­re pozo­sta­ły po pierw­szym sean­sie wyła­niał się obraz fil­mu nie­mal ide­al­ne­go, waż­ne­go i mają­ce­go wie­le do powie­dze­nia w kwe­stii kobie­co­ści we współ­cze­snym świe­cie. A może wszy­scy dali­śmy się zwieść? Może „Obie­cu­ją­ca. Mło­da. Kobie­ta” to jed­nak obraz, któ­ry nie wytrzy­mu­je pró­by cza­su? Jak zmie­nił się odbiór? I jak odnaj­du­je się dzie­ło Fen­nell w kon­tek­ście rape and reven­ge? Jest osa­dzo­ne w nur­cie? A może to tyl­ko cover, napi­sa­ny na nowo hit, wyko­rzy­stu­ją­cy zna­jo­mą melo­dię? Tro­py, kon­tek­sty, nawią­za­nia, wspo­mnie­nia i nowe spoj­rze­nie po latach – to wszyst­ko w kolej­nej odsło­nie Kobiet Eksploatacji.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.