Akademia Pana Kleksa

Uwspół­cze­śnio­na wer­sja kla­sycz­nej baj­ki Brze­chwy. Ada Nie­zgód­ka zama­wia LEGO do pacz­ko­ma­tu inPo­stu w Nowym Jor­ku, po czym tra­fia do „Aka­de­mii Pana Klek­sa” (2023), gdzie pier­wot­nie pla­nu­je odszu­kać swo­je­go zagi­nio­ne­go przed laty ojca, ale zamiast tego zali­cza lek­cję dot. defe­ka­cji pta­ków oraz dopro­wa­dza do śmier­ci andro­ida i prze­ję­cia pla­ców­ki edu­ka­cyj­nej przez gru­pę ter­ro­ry­stów z obce­go krę­gu kulturowego.

Bogu­sia i Szy­mas spraw­dza­ją, czy Maciej Kawul­ski potra­fi oddać baśnio­wość świa­ta wykre­owa­ne­go przez Brze­chwę! Jak wyglą­da­ła pro­mo­cja tej pro­duk­cji? Co wie­my o gło­śno zapo­wia­da­nym meta­świe­cie Pana Klek­sa? Czy fil­mo­we Wil­ku­sy dalej są fana­mi BDSM? Dla­cze­go Agniesz­ka Kruk i Krzysz­tof Gurecz­ny nie­na­wi­dzą dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią? Ile znaj­dzie­my Klek­sa w tym Kocie? Czy Piotr Fron­czew­ski powra­ca w glo­rii i chwa­le? Jaką lek­cję wycią­ga postać gra­na przez Anto­się Litwi­niak? Ile empa­tii mają twór­cy i boha­te­ro­wie tego fil­mu? Jak łatwo popsuć tele­dy­sko­wy mon­taż? Cze­go ocze­ku­je­my od nad­cho­dzą­ce­go sequ­ela o przy­go­dach Fili­pa Gola­rza? Posłuchajcie.

1:25:22 Stre­fa spoilerowa

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.