Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 4: Teksańska masakra piłą mechaniczną

Sla­she­ro­wy spa­cer po legen­dar­nych kla­sy­kach trwa w naj­lep­sze. Dzi­siaj pro­po­nu­je­my wyciecz­kę do Tek­sa­su, gdzie żar leje się z nie­ba, a śmierć, roz­kład i sza­leń­stwo są wszech­obec­ne. Nie­bez­pie­czeń­stwo czy­ha, dla­te­go war­to zwra­cać uwa­gę na wszel­kie zwia­stu­ny zła. Mam­ro­czą­cy sta­ru­szek na cmen­ta­rzu lub wła­ści­wie odczy­ta­ny horo­skop mogą oca­lić nie­jed­no życie. A sko­ro Saturn jest w try­bie retro­gra­da­cji to wszyst­ko może się zda­rzyć… Już wkrót­ce zza meta­lo­wych drzwi wyło­ni się mon­stru­al­na gro­za, przy­wdzie­je maskę z ludz­kiej skó­ry i zatań­czy dzi­ki dan­se maca­bre w bla­sku wscho­dzą­ce­go słoń­ca. „Tek­sań­ska masa­kra piłą mecha­nicz­ną” w reży­se­rii Tobe«a Hop­pe­ra to nie­wąt­pli­wie ory­gi­nal­ny, sku­tecz­ny i wpły­wo­wy filar kina gro­zy. Film, obcho­dzą­cy w tym roku pięć­dzie­się­cio­le­cie pre­mie­ry nadal fascy­nu­je i pro­wo­ku­je do dys­ku­sji na wszel­kich polach – od war­stwy wizu­al­nej, przez spo­łecz­ne tło po pre­zen­to­wa­nie wizji zde­ge­ne­ro­wa­nej rodzi­ny. To hor­ror w sta­nie czy­stym, sty­lo­wy, odważ­ny, obra­zu­ją­cy skraj­ną prze­moc, bez uży­cia krwa­wych efek­tów. To dzie­ło, któ­re­go legen­da trwa i prze­ra­ża kolej­ne poko­le­nia for­mą i nihi­li­stycz­ną atmos­fe­rą. Stół do kola­cji zasta­wio­ny, a zasia­da­ją przy nim Kobie­ty eks­plo­ata­cji czy­li Mar­ta i Bogu­sia oraz ich gość spe­cjal­ny, czy­li Jer­ry. Wspól­nie zasta­no­wią się nad tym, co spra­wia, że film Hoope­ra jest tak wyjąt­ko­wy. Czy stra­szy? Dla­cze­go dzia­ła pomi­mo upły­wu lat? I przede wszyst­kim ile w nim peł­no­krwi­ste­go slashera?

Ory­gi­nal­ny sce­na­riusz, o któ­rym wspo­mi­na Bogu­sia prze­czy­ta­cie tutaj.

Pla­ka­ty, o któ­rych wspo­mi­na Mar­ta może­cie zaś zoba­czyć tu i tu.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.