Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 2: Torso

Na skra­ju dwóch sty­li­styk… Mię­dzy kul­tu­rą ame­ry­kań­ską a euro­pej­ską… Gdzieś pomię­dzy krwa­wym kry­mi­na­łem, a spro­śną opo­wiast­ką o stu­denc­kim życiu czai się zapo­mnia­ny kla­syk. „Tor­so” (reż. Ser­gio Mar­ti­no) to z per­spek­ty­wy współ­cze­sne­go widza film nie­zwy­kle cie­ka­wy, bo umie­jęt­nie gra­ją­cy z jego ocze­ki­wa­nia­mi. Wypa­tru­je­my krwa­wej jat­ki, a dosta­je­my prze­moc poza kadrem. Gdy już wie­my, kto jest mor­der­cą, kolej­ny mylą­cy trop. I tak się cudow­nie bawi­my w kot­ka i mysz­kę. „Tor­so” speł­nia wszyst­kie pod­sta­wo­we wyma­ga­nia gatun­ko­we, aby zakwa­li­fi­ko­wać go jako gial­lo. Ale ma też wyjąt­ko­wo dużo wspól­ne­go ze sla­she­rem. Bogu­sia i Mar­ta w dzi­siej­szej odsło­nie Kobiet eks­plo­ata­cji przyj­rzą się tej dwo­isto­ści wizji Mar­ti­no. Poroz­ma­wia­ją o ero­tycz­nym oku kame­ry, moty­wach mor­der­cy, spa­da­ją­cej ze scho­dów final girl oraz męż­czy­znach zapa­trzo­nych w kobie­ty. Co jest waż­niej­sze w tym fil­mie – tro­pie­nie zabój­cy czy radość z maka­bry? Dziś ser­wu­je­my włosz­czy­znę. Smacznego!

Bogu­się i Mar­tę może­cie wspie­rać kupu­jąc im kawę o tutaj.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.