Fuga

Dro­dzy kino­ma­nia­cy. Przed Wami retro­spek­ty­wa twór­czo­ści Agniesz­ki Smo­czyń­skiej. Bogu­sia i Mar­ta zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wą wypra­wę w baśnio­wy i bar­dzo kobiecy

Czytaj dalej

Filmowy Przegląd Tygodnia Zkury 1

Zapra­szam na „Fil­mo­wy Prze­gląd Tygo­dnia Zku­ry”. Nie­re­gu­lar­na audy­cja cyklicz­na. Przy­go­dy Sher­loc­ka Hol­me­sa: The Cro­oked Man (1984) Nie­pa­mięć (2013) Ima­gi­ne (2012)

Czytaj dalej